Funktion Anfang Sektion
Beirat der Ortsstellenleitung 1963-1966 Beirat, AVS Ortsstelle St. Pankraz
Mitglied der Ortsstellenleitung 1963-1963 Ausschuss, AVS Ortsstelle St. Pankraz
Mitglied der Sektionsleitung 1961-1963 Ausschuss, AVS Ulten
Rechnungsprüfer 1961-1961 Rechnungsrevisor, AVS Ulten
Beirat 1958-1961 Beirat, AVS Ulten
Rechnungsprüfer 1958-1958 1. Rechnungsprüfer, AVS Ulten